Chào buổi sáng với một em Citizen chạy bằng năng lượng mặt trời