Điều cần làm đã làm rồi

Điều cần làm đã làm rồi, k cần bận tâm suy nghĩ thêm, Lôn ơi ngủ thôi
See Translation