Làm nhà văn là phải đi thực tế sáng tác, ông cứ ngồi ru rú góc nhà sáng tác cái gì, lên đường ngay