Lưu mấy chục cái nhưng chưa cái nào thực hiện được quá 1 ngày