Mỗi nhà sản xuất lớn bây giờ đều có thiết kế không dây thay thế