Thêm 1 trận sốt nữa thì sẽ thành bộ xương di động

1  
Thêm 1 trận sốt nữa thì sẽ thành bộ xương di động. Càng ngày càng giống con cá mắm.
See Translation