VINH DANH đơn hàng đau tiên sau 1buoi chiêu bắt đầu chúc muừng e lê fb Cần Sự Quan Tâm e đên voi cv qua 1 tin đăng tuyễn của b Hằng Bắp

VINH DANH đơn hàng đau tiên sau 1buoi chiêu bắt đầu chúc muừng e lê fb Cần Sự Quan Tâm e đên voi cv qua 1 tin đăng tuyễn của b Hằng Bắp .mấy ngay đầu c thây e k hoạt dộng chi nằm im trong gruop
hôm đó c vao ra soát lại gruop thi thấy co 1ban tsao na trog gruop nay mk k hoat động nhi???????
hi roi tu luc đó c bắt đàu alo cse về btcv nay với e
e thấy cv nay hay quá nên hứa voi c chac chắn se hoan thanh đơn hag 1.5tr để được học bai bán buôn
nhug do cv bận nên e chưa bat tay vao cv liên được
roi thi sau 1 bauôi chiều bắt đầu thử sức với kdoah onl
thât bât ngờ chi sau vai tieg đông hồ ngắn ngui mk e hoan thanh luôn đơn hang 100bp
c thật sự rất bất ngờ va hp khi có đuọc 1 ng b đông hanh như e
c tin với sụ nõ luc cua e thi chac chắn e sẽ còn tiến xa hơn nua trog cv nay
c tin với sụ nõ luc cua e thi chac chắnc e sẽ còn tiến xa hơn nua trog cv nay chúc e sớm chih phục dduocj cac mức chiết khấu cao cua oriflame