Với tình trạng an toàn thực phẩm đáng báo động như hiện nay