Khăn đỏ là một đặc sản của học sinh cấp một dưới mái trường XHCN