Lễ hội ‘LINH TINH TÌNH PHỘC’ tại miếu ĐỤ ĐI tại tỉnh Phú Thọ