Ông Nguyễn Văn Hội: Cựu chiến binh làm kinh tế giỏi