Phương pháp viết STT đầy TÂM TRẠNG và đậm nét VĂN HÓA: